Świadczona pomoc

Z pomocy poradni mogą skorzystać:

 • dzieci i młodzież od 0-19 lat (lub do ukończenia edukacji),
 • młodzież nie ucząca się oraz niepracująca,
 • rodzice,
 • nauczyciele.

Aby skorzystać z pomocy poradni należy wypełnić formularz wniosku
o przebadanie dziecka. Rodzice lub prawni opiekunowie sami zgłaszają dzieci do badania w poradni.

W poradni uzyskasz pomoc w zakresie

Diagnozy:

 • badania psychologiczne (dysleksja, trudności szkolne, trudności emocjonalne, poziom intelektualny, dojrzałość szkolna),
 • badania pedagogiczne (dysleksja, dojrzałość szkolna, trudności w nauce),
 • badania logopedyczne (zaburzenia mowy i wady wymowy),
 • badania ukierunkowujące uczniów do wyboru zawodu,
 • diagnozowanie predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu,
 • badania zawodowe uczniów z grup dyspanseryjnych,
 • diagnozowanie uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami wychowawczymi,
 • uczniów zdolnych, ubiegających się o indywidualny program lub tok nauki.

Doradztwa:

 • poradnictwa w zakresie wyboru przyszłego kierunku kształcenia i zawodu,
 • poradnictwa dla nauczycieli (udział w radach pedagogicznych na terenie szkół
 • i przedszkoli),
 • poradnictwa rodzinnego i indywidualnego dla rodziców dzieci i młodzieży.

Terapii:

 • zaburzeń emocjonalnych oraz osobowościowych dzieci i młodzieży (m.in. fobia szkolna, stany lękowe, moczenie nocne u dzieci, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia psychosomatyczne),
 • indywidualnej krótkoterminowej nastawionej na rozwiązanie zgłaszanego problemu,
 • osobistych kryzysów życiowych,
 • problemów wychowawczych,
 • trudności w nauce, dysleksji, dysortografii, dysgrafii, opóźnień funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • logopedycznej, pomoc dzieciom z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, doskonalenie językowej sprawności komunikacyjnej.

Profilaktyki:

 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych
 • z zakresu rozwijania autonomii, odpowiedzialności i umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji,
 • logopedyczne badania przesiewowe w placówkach przedszkolnych i szkolnych,
 • badania przesiewowe programem „Widzę”, „Słyszę”, ,,Mówię”,
 • badania przesiewowe – profilaktyka dysleksji,
 • prowadzenie konsultacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku wydaje orzeczenia i opinie:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych umysłowo,
 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem,
 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niedostosowanych społecznie,
 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci autystycznych,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.